GDPR

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov Slovenskej republiky poskytujeme nasledujúce informácie. Cieľom týchto informácií je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde a ako môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.


1. Správca informačné a kontaktné údaje
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je :

Marián Sivulič - Kriváň, so sídlom Hlavná 136,080 01 Prešov, Slovenská republika. Zapísaná v Obvodný úrad v Prešove, odbor živnostenského podnikania, číslo: OŽP-Z/2005/10281-2/CR1, číslo živnostenského registra 707-7859, telefón : +421 905126080, email: krivanobchod@gmail.com


2. Rozsah osobných údajov
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Minimalizujeme rozsah získaných osobných údajov, ktoré spracovávame. Získavame ich za účelom naplnenia kúpnej zmluvy, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci / kupujúci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie,prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník)


3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov.
Účelom je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu. Ďalej pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu. Ďalej na základe Vášho súhlasu so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),

Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),

Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),

Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.


4. Kategórie príjemcov
Správca môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom,ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.

a) Doručovateľské a prepravné spoločnosti

b) Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

c) Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia :

d) Zmluvný partner (na základe zmluvy) - § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

e) Iný oprávnený subjekt- všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


5. Doba uchovávania údajov
1.Správca uchováva osobné údaje:

a) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

b) po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 rokov( 24 mesiacov), ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


6. Identifikácia zdroja z ktorého boli osobné údaje získane
Priamo od dotknutej osoby cez web stránku e-shopu www.krivanobchod.sk, ďalej kontaktným emailom, alebo telefonicky


7. Profilovanie údajov
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.


8. Vaše práva
1.Za podmienok stanovených v GDPR máte:

a) právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR- ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania

b) právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR-pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

c) právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR - pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

d) právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
e) právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR - ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky

2. Rovnako máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/


9.Podmienky zabezpečenia osobných údajov
a) Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

b) Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

c) Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.


10. Kde a ako môžete svoje práva uplatniťa) Vaše práva si môžete uplatniť písomne na adrese :
Marián Sivulič - Kriváň, so sídlom Hlavná 136,080 01 Prešov, Slovenská republika.

b) emailom na adrese krivanobchod@gmail.com

c) Na vašu žiadosť v bode a) / b) odpovieme bezplatne vlehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť oďalších 30 dní. O dôvodoch predĺženia poskytnutia informácií Vás budeme informovať.

V prípade ak vaša žiadosť bude zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.


11. Súbory coockies
Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími komplikáciami
pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať
pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám
pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem
Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné rozdeliť na:

konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu
analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu
Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napr. tu

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je takisto k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/


12. Záverečné ustanovenia

a) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

b) S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

c) Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Vždy novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2019 a sú súčasťou Obchodných podmienok krivanobchod.sk
Kamenná predajňa
Kriváň - metrový textil,
Hlavná 136,
080 01 Prešov
Kontakt
+421 905 524 188
+421 905 126 080 
+42+ 907 386 064
info@krivanobchod.sk
Marián Sivulič - Kriváň,
Hlavná 136, 080 01 Prešov

IČO: 17153051
DIČ: 1020739258
IČ DPH: SK1020739258
0
Váš košík